Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerinti megfelelését, az átlátható üzleti tevékenyéget és folyamatot szolgálja.

 

1. Az energetikai tanúsítványok, hőtechnikai számítások, mérnöki feladatok tekintetében az adatkezelő és feldolgozó:

BMS Center Kft. 

Székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 13-15.

Adószám: 22790833-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-943703

és

Energia és Elektro Bt.

Székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 13-15.

Adószám: 22894810-1-42

Cégjegyzékszám: 01-06-764740

 

2. Adatvédelmi tisztségviselő:

Papp Zoltán (06-30-8700-210)

E-mail: pzoltan@auditcenter.hu

3. A BMS Center Kft. adatvédelmi szempontból ellenőrző vállalkozás. Az általa ellenőrzött vállalkozás az Energia és Elektro Bt., ügyvezető igazgatójuk, tulajdonosuk közös, név szerint Papp Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztségviselő, adatvédelmi képviselő is egyben.

 

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok végrehajtására való jogosultság révén, a BMS Center Kft. az Energia és Elektro Bt. felett ellenőrző szerepet gyakorol. A BMS Center Kft. végzi a vállalkozásokban a személyes adatok kezelését, ezzel együtt a két vállalkozás „vállalkozáscsoportnak” tekinthető jogalanyt alkotnak.

4. Az adatkezelő az adatkezelésre a következő adatokat használja fel: 

-          Név

-          Állandó lakcím

-          E-mail cím

-          Telefonszám

-          Postázási cím

A fenti adatokat az energetikai tanúsítvány készítéséhez, kézbesítéséhez használja fel. Ezeknek az adatoknak további feldolgozása nem történik semmilyen formában. Nem kerülnek adatbázisba, rendszerezésbe, hírlevelek küldéséhez, elemzéshez, stb. Az adatok későbbiekben az ingatlanok adataival együtt archiválásra kerülnek.

5. Személyes adatok tervezett kezelésének célja: hiteles energetikai tanúsítvány kiállítása, mérnöki számítások készítése.

6. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége: önkéntes, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (176_2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és vonatkozó rendeletek.

Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Pl: Adatkezelő által biztosított Munkalap/Megrendelő aláírása. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés, ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni, megadja. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kéri.

7. Az érintett személy, vállalkozás tudomásul veszi, hogy a fenti adatok alapján (név, állandó lakcím, email cím) hiteles energetikai tanúsítvány későbbiekben nem kereshető vissza, mivel adatkezelő ezen személyes adatokat nem rendszerezi, nem köti energetikai tanúsítványhoz.

8. Az energetikai tanúsítványok kizárólag HET szám, vagy a tanúsítványon lévő azonosítószám vagy pontos cím, vagy címrészlet alapján azonosítható be.

9. A fenti adatok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra, átadásra, nyilvánosságra nem kerülnek.

Harmadik fél által történő utólagos visszakeresés során az energetikai tanúsítvány kiadásra kerülhet. Ebben az esetben a magászszemély vagy vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Hiteles Energetikai Tanúsítványon a neve és címe, mint Megrendelő szerepel, szerepelhet. A tanúsítványon nem szereplő adatok, mint az email cím, telefonszám, stb nem kerül kiadásra – külön kérésre sem -, az érintett hozzájárulása nélkül.

Utólagos visszakeresés során kizárólag a következő esetekben kerül kiadásra az energetikai tanúsítvány teljes egészében, érvényességi időn belül:

-        Tulajdonos részére: az érintett ingatlan tulajdonjog változásából, bérbeadásából, energetikai állapotnak megváltozásából, pl: pályázat történő visszakeresés, felhasználás

-        Ingatlan iroda részére: az érintett ingatlan tulajdonjog változásából, bérbeadásából következő felhasználás esetén

-        Ügyvédi iroda részére: az érintett ingatlan tulajdonjog változásából, bérbeadásából következő felhasználás esetén

10. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha a BMS Center Kft. vagy az Energia és Elektro Bt. vállalkozások valamelyikével szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség vagy került sor.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában, a megrendeléskor vagy az energetikai tanúsítvány készítésekor kerül az érintett részére megadra, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból kerülnek adatkezelőhöz, az ügy körülményeit figyelembe véve, észszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Általában ez az időpont az energetikai tanúsítvány átadása. Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az érintettet tájékoztatásra kerül. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kezelni, a további adatkezelést megelőzően az érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatja. Ha az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást fog adni (rendelet 61 pont).

11. Az adatok tárolása, rendszerezése:

Adatkezelő az energetikai tanúsítványokat egyedi sorszámozással látja el. Hitelesítés során az energetikai tanúsítvány HET számot kap. A sorszámozás alapján az ingatlan címe, helyrajzi száma kerül tárolásra, amelyek alapján a kért munka visszakereshető.

A tárolás módja:

-          Google felhő szolgáltatásban tárolt adatbázis,

-          Microsoft felhő szolgáltatásban tárolt adatbázis,

Adatbázis archiválása, biztonsági mentése: BMS Center Kft által üzemeltetett saját szerveren. A szerver jelszóval védett, internet kapcsolata nincs.

Az adatkezelőnél alkalmazott nem fér a személyes adatokhoz, kizárólag az ügyvezető igazgató.

12. A személyes adatok kezelése korlátozott

A személyes adatok kezelésének korlátozására adatkezelő a szóban forgó személyes adatoknak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes vagy tartós áthelyezése (Google vagy Microsoft felhő szolgáltatás) vagy a felhasználók számára való hozzáférhetőségük megszüntetése, archiválása, vagy a www.auditcenter.hu honlapról az ott közzétett adatok ideiglenes eltávolítása. Az adatkezelés korlátozása az automatizált nyilvántartási rendszerekben alapvető technikai eszközökkel van biztosítva, oly módon, hogy a személyes adatokon további adatkezelési művelet nem történik és azokat nem lehet megváltoztatni. (rendelet 67 pont). Mivel a személyes adatok ingatlanokhoz vannak kötve adatkezelőnél, azok visszakeresése csak az adott ingatlan címének, helyrajzi számának ismeretében lehetséges, mivel azok kizárólag a hiteles energetikai tanúsítvány kiállításához szükségesek, további művelet nincs végezve velük.

A személyes adatok törlésének kérése bármikor történhet, azonban tudomásul kell venni, hogy a kiállított hiteles energetikai tanúsítványokon az adatok jogszerűen rajta maradnak.

13. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az energetikai tanúsítványok érvényességi ideje kormányrendelet szerint 10 év, az ingatlanhoz tárolt adatok eddig kerülnek megőrzésre – ezzel együtt a Megrendelő adatai is. A dokumentumok kizárólag elektronikus formában, archivált módon vannak tárolva, papír példány nem kerül megőrzésre, csak archiválásig.

A projectek, tanúsítványok achiválása havonta, de legfeljebb fél évente archiválásra kerülnek.

14. Az adatkezelő a tárolt adatokkal „profilalkotást” nem végez.

15. A SalesNet Média Kft., aki az www.auditcenter.hu oldalt fizikailag biztosítja, személyes adatok kezelését nem végzi BMS Center Kft. részére, személyes adatokat nem kezel, csak a weboldalon megadott adatokat továbbítja.

16. Amennyiben a Megrendelő gyermek, és 16. életévét be nem töltötte, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha ilyen esetben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adja meg, engedélyezi.

17. Az adatbiztonságot az adatvédelmi rendelet 32.cikk szerinti mértékben adatkezelő biztosítja.

Az adatvédelmi szabályzat 2018.05.25.-én lép életbe.

Budapest, 2018.05.23.

 

Adatvédelmi nyilatkozat weboldal üzemeltetésére vonatkozólag

Jelen tájékoztató az auditcenter.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) Adatkezelési szabályzata, amely a Weboldal látogatók (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

18. Az adatkezelők adatai 

BMS Center Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 13-15.
Adószám: 22790833-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-943703

és

Energia és Elektro Bt. 
Székhely: 1144 Budapest, Ond vezér útja 13-15.
Adószám: 22894810-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-764740

Adatvédelmi tisztségviselő: Papp Zoltán (06-30-8700-210)

 

E-mail: pzoltan@auditcenter.hu

19. Az adatfeldolgozó adatai

SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 989642

20. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

20.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

20.2. A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen az adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldalon elhelyezett Üzenetküldő mezőben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét és az e-mail címét kell megadnia.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amelyről a felhasználó tájékoztatást kap a Weboldalra való első belépéskor.

A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-k elhelyezését törölni, illetve letiltani szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál, vagy a Weboldalon a Süti tájékoztató oldalon a megfelelő tiltó gombra kattintva is megteheti.

20.3. Az adatkezelés célja

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

  • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához
  • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
  • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

20.4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

21. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

22. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

23. Az érintett jogai

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

24. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu

Budapest, 2018. március 05.